Overnatting i Sørum
Vinterfestivalen med varme opplevelser.
Hippifestivalen på Motangen
FOR


A/L SØRUMSAND FESTIVITETSLOKALE SA§ 1

A/L Sørumsand Festivitetslokale SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall.
Andelslaget har sitt kontor i Sørum kommune.


§ 2

Andelslagets formål er å bygge og drive et møte-, kultur og festlokale på Sørumsand.


§ 3

Festivitetslokalet skal stå åpent for alle lovlige formål så langt husets kapasitet rekker. Arrangementer godkjennes av styret.


§ 4

En andel tegnet før generalforsamlingen i 2001 tilsvarer verdien av 43 nye andeler.
En gammel andel kan ikke oppdeles i nye andeler.
Nye andelshavere av laget forplikter seg til å innbetale andelsinnskudd mot utstedelse av andelsbrev. Andelsinnskuddet er kr. 500,- pr. andel.
Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler.


§ 5

Overdragelse av andeler kan bare skje med tilslutning fra styret.
Festiviteten A/L har ikke innløsningsplikt av andeler.


§ 6

Styret velges av generalforsamlingen og består av 5 medlemmer, som også fungerer som husstyre. Disse velges for 2 år av gangen. Etter 1 år uttrekkes 2 og etter 2 år uttrekkes 3.
Denne rekkefølge beholdes i fremtiden.
2 vararepresentanter til styret velges for 1 år av gangen. Likeså velges 1 revisor og 2 medlemmer av valgkomite, også for 1 år av gangen. Enhver har rett til å unnslå seg valg for så lang tid han/hun har fungert.


§ 7

Generalforsamlingen velger innen styret leder og nestleder for 1 år av gangen. Styret velger kasserer og sekretær.


§ 8

Styret forestår lokalets drift og avlegger revidert regnskap for kalenderåret.
Det føres protokoll over styrets og generalforsamlingens møter.
Pantsettelse av eiendommen og større forandringer på eiendommen forelegges generalforsamlingen.


§ 9

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og bekjentgjøres ved skriftlig melding til andelseieren med 14 dagers varsel.
I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes så ofte styret finner det påkrevet eller når minst 1/5 av andelseierne forlanger det. Denne innkalles på samme måte som den ordinære generalforsamling.


§ 10

Lokalet kan aldri bli noen enkeltmann eller forenings eie.


§ 11

Saker og valg som foretas på generalforsamlingen avgjøres ved simpelt flretall. For at beslutningen skal være gyldig, må minst halvparten av andelseierne være representert.
I motsatt fall treffes avgjørelsen på ny generalforsamling med simpelt flertall av de representerte andelseierne.


§ 12

Saker som skal forelegges generalforsamlingen skal styrebehandles og oppføres på dagsorden.
Forslag til generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.


§ 13

Forandring av disse vedtekter må ha minst 2/3 flertall av samtlige andelseiere.


§ 14

Vedtak om oppløsning av andelslaget kan bare skje på generalforsamling hvor minst 2/3 av andelseierne er representert og hvor minst 2/3 av de representerte stemmer for vedtaket.

En eventuell formue skal komme stedet til gode (for eksempel et nytt kulturhus eller noe tilsvarende).

Endret av generalforsamlingen 29.03.2001, 10.04. 2002 og 05.03.2012.